ترخيص المصالح كسرى - سميعרישוי עסקים

גורם מטפל ברישוי עסקים: ד"ר בשארה ריאד – רכז רישוי עסקים  .
מחלקת התברואה היא הגורם המטפל במתן רישיונות לעסקים בתחום שיפוטה וזאת בהתאם לחוק רישוי עסקים 1968. 
כאשר העסקים הטעונים רישיון מחולקים ל-10 קבוצות עיקריות:
1. בריאות רוקחות קוסמטיקה
2. דלק ואנרגיה
3. חקלאות ובעלי חיים 
4. מזון
5. מים ופסולת
6. מסחר ושונות
7. עינוג ציבורי נופש וספורט
8. רכב ותעבורה
9. שרותי שמירה ואבטחה
10. תעשיה מלאכה כימיה ומחצבים

-         רישיון העסק ניתן רק לאחר שאושר על ידי הרשויות המפורטות מטה לפי שייכות העסק כאשר יש חובה לקבל אישור של ועדת תכנון ובנייה וכיבוי אש לכל סוגי העסקים .

שאר הרשויות הן:
משרד הבריאות: מחולק לבריאות הסביבה ושרות המזון
המשרד לאיכות הסביבה
משרד העבודה
משרד החקלאות
משטרה
משרד התחבורה
משרד החינוך, התרבות והספורט
והרשות המקומית

 

תהליך קבלת הרישיון 
אדם חברה המתכננים להקים עסק, עליהם להגיש למחלקת רישוי עסקים ברשות בקשה לקבלת רישיון עסק.
לטופס הבקשה יש לצרף את תכנית העסק בדומה לתכנית המוגשת לוועדת בניין ערים.
בנוסף לתכנית זו יש לצרף תכנית מערכות מים וביוב, מיזוג אויר, אוורור, תכנית פריסת הציוד בעסק וכו'.
בעת הגשת הבקשה יש לשלם אגרת רישוי בסך 324 ₪ המתעדכנת מעת לעת. אגרת הרישוי הינה גם תשלום עבר רישיון העסק. על כפל רישיון 143 ₪. 
לאחר שהוגשו בקשת הרישיון ותכניות העסק, רשות הרישוי המקומית תעביר את טופס בקשת הרישיון ותכניות העסק לאישור גורמי הרישוי האחראים החל מועדת בניין ערים וכולל משרדי הממשלה השונים. במקביל בעל העסק ידאג להמציא לרשות הרישוי המקומית אישור כיבוי אש.
לאחר שהבקשה אושרה על ידי כל הגורמים בנוגעים בדבר ונקבעו התנאים לעסק. רשות הרישוי המקומית תיתן לבעל העסק רישיון. תוקף הרישיון משנה ועד לצמיתות והכל לפי סוג העסק ותנאיו.
במידה והתחלפו בעלי העסק, נוספו מבנים חדשים או חלו שינויים במערך תפעול העסק יש צורך להגיש בקשה מחדש לקבלת רישיון עסק.

פעולות פיקוח על ידי הווטרינר והפקח מבוצעות באופן שוטף.

מטרות חוק רישוי העסקים :

1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – אחריות שר הגנת הסביבה .

2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות עם השר לביטחון הפנים .

3. בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו – עם שר העבודה והרווחה .

4. מניעת סכנות של מחלות בע"ח ומניעת זיהום מקורות מים – שר החקלאות .

5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים – שר הבריאות .

 

 

              חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

צווים בדבר עסקים טעוני רישוי

(תיקון מס' 1)
תשל"ב-1972

ת"ט תשל"ג-1972

(תיקון מס' 10)

תשנ"ד-1994

 
1.         (א)       שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן:

(1)        איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;

(תיקון מס' 2)

תשל"ד-1974

 
(2)        מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;

(3)        בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;

(4)        מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;

(תיקון מס' 10)

תשנ"ד-1994

 
(5)        בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
(6)        קיום תכליות דיני התכנון והבנייה;

(תיקון מס' 29) תשע"ב-2012

 
(7)        קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

רשיון עסק, היתר זמני  והיתר מזורז

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
4.         לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם כן ברישיון, בהיתר הזמני או בהיתר המזורז, שבידו, מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק.

 

מכירת משקאות משכרים

 
2.         (א)       בעסק שבו נמכרים או מוגשים משקאות משכרים תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק זה רשאית להשתמש בסמכותה גם לעניינים אלה:

(1)        התאמת החצרים לאפשרויות של פיקוח יעיל מצד המשטרה, הן מבחינת המבנה והן מבחינת המקום;

(2)        התחשבות בצרכיהם של תושבי האזור שבו נמצא העסק;

(3)        מניעת רשיונות מאנשים שאינם ראויים להם בשל עברם הפלילי או מהימנותם, או שלדעת המשטרה אינם ראויים להם בשל אופיים.

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010

 
            (א1)     (1)        בעסק כאמור בסעיף קטן (א) לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 6:00 למחרת;

(2)        הוראת פסקה (1) לא תחול על –

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
(א)       עסק המנוי בתוספת הראשונה, לגבי מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק; שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת הראשונה;

(ב)       מכירה של משקה משכר במחסן רשוי שהוא מחסן למכירה ליוצאים מישראל, כמשמעותו לפי פקודת המכס.

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010

 
            (ב)       לענין סעיף זה, "משקה משכר" – משקה תוסס או אלכוהולי שנועד לצריכת אדם והמכיל, בבדיקת מדגם ממנו, שני אחוזים או יותר אלכוהול לפי הנפח, למעט סמים ותרופות המוכנים או נמכרים על ידי רוקח כדין; צויינה תכולת האלכוהול שבמשקה הנמצא במיכל, ישמש ציון זה הוכחה לכאורה למידת התכולה.

(תיקון מס' 7)

תש"ן-1990

(תיקון מס' 26)
תש"ע-2010

 
            (ג)        בעסק כאמור בסעיף קטן (א) תוצג במקום בולט הודעה המפרטת את ההוראות כמפורט להלן:

(1)        הוראות סעיף קטן (א1); לעניין זה, יקבע השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר הפנים, הוראות לעניין נוסח ההודעה, צורתה ואופן הצגתה;

(2)        הוראות סעיפים 193(ג) ו-193א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין);

(3)        אזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים, בנוסח, בצורה, בגודל, בצבע, בעיצוב ובמיקום שיקבע שר הבריאות באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

(

 
            (ד)       הוראות לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(ג) הן תנאי מתנאי הרשיון של אותו עסק. מיום 14.2.1990

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ן מס' 1305 מיום 14.2.1990 עמ' 91 (ה"ח 1944)

הוספת סעיפים קטנים 2(ג), 2(ד)

 

מיום 29.8.2010

תיקון מס' 26 – הוראת שעה

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 644 (ה"ח 469, ה"ח 311)

תיקון מס' 26 (תיקון)

ס"ח תשע"ג מס' 2393 מיום 1.5.2013 עמ' 59 (ה"ח 750)

2.  (א)  בעסק שבו נמכרים או מוגשים משקאות משכרים תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק זה רשאית להשתמש בסמכותה גם לענינים אלה:

(1)  התאמת החצרים לאפשרויות של פיקוח יעיל מצד המשטרה, הן מבחינת המבנה והן מבחינת המקום;

(2)  התחשבות בצרכיהם של תושבי האזור שבו נמצא העסק;

(3)  מניעת רשיונות מאנשים שאינם ראויים להם בשל עברם הפלילי או מהימנותם, או שלדעת המשטרה אינם ראויים להם בשל אופיים.

  (א1)  (1)  בעסק כאמור בסעיף קטן (א) לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 6:00 למחרת;

(2)  הוראת פסקה (1) לא תחול על –

(א)  עסק המנוי בתוספת, לגבי מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק; שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת;

(ב)  מכירה של משקה משכר במחסן רשוי שהוא מחסן למכירה ליוצאים מישראל, כמשמעותו לפי פקודת המכס.

  (ב)  לענין סעיף זה, "משקה משכר" – משקה תוסס או אלכוהולי שנועד לצריכת אדם והמכיל, בבדיקת מדגם ממנו, שני אחוזים או יותר אלכוהול לפי הנפח, למעט סמים ותרופות המוכנים או נמכרים על ידי רוקח כדין; צויינה תכולת האלכוהול שבמשקה הנמצא במיכל סגור, ישמש ציון זה הוכחה לכאורה למידת התכולה.

  (ג)  בעסק כאמור בסעיף קטן (א) תוצג במקום בולט הודעה המפרטת את הוראות סעיפים 193(ג) ו-193א לחוק העונשין, תשל"ז-1977. ההוראות כמפורט להלן:

(1)  הוראות סעיף קטן (א1); לעניין זה, יקבע השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר הפנים, הוראות לעניין נוסח ההודעה, צורתה ואופן הצגתה;

(2)  הוראות סעיפים 193(ג) ו-193א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין);

(3)  אזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים, בנוסח, בצורה, בגודל, בצבע, בעיצוב ובמיקום שיקבע שר הבריאות באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

  (ד)  חובת הצגת הודעה לפי סעיף קטן (ג) הינה הוראות לפי סעפים קטנים (א1) ו-(ג) הן תנאי מתנאי הרשיון של אותו עסק.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ח מס' 2735 מיום 19.7.2018 עמ' 778 (ה"ח 1196)

  (א1)  (1)  בעסק כאמור בסעיף קטן (א) לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 6:00 למחרת;

(2)  הוראת פסקה (1) לא תחול על –

(א)  עסק המנוי בתוספת בתוספת הראשונה, לגבי מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק; שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת התוספת הראשונה;

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 42 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 6א2

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ח מס' 2735 מיום 19.7.2018 עמ' 782 (ה"ח 1196)

6א2.  (א)  על אף האמור בסעיף 6א1, לא יינתן היתר מזורז לעסק אם הובא לידיעת רשות הרישוי כי מתקיים אחד מאלה, בתחום רשות הרישוי:

(1)  בעת הגשת הבקשה המבקש או העסק פועל בלא רישיון או היתר זמני בניגוד להוראות סעיף 4;

(2)  היתר מזורז שניתן לעסק, למבקש, למי ששולט בעסק או במבקש או למי שנשלט על ידי מי מהם, בוטל לפי סעיפים 7ב1(ה) או 7ג(ד1), בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה;

(3)  מתנהל נגד העסק או המבקש הליך פלילי או מינהלי לפי חוק זה; למעט הליך כמפורט להלן:

(א)  הליך בקשר לעבירה מינהלית או עבירת קנס שלא הוגש בשלה כתב אישום לפי סעיף 15 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, או לפי סעיף 228(ד) לחוק סדר הדין הפלילי, לפי העניין;

(ב)  הליך להטלת עיצום כספי לפי פרק ב'1;

(4)  העסק, המבקש, מי ששולט בעסק או במבקש או מי שנשלט על ידי מי מהם, הורשע בעבירה לפי חוק זה, בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, ולעניין הרשעה בעבירת קנס – רק אם הורשע לאחר שהוגש בשל העבירה כתב אישום לפי סעיף 228(ד) לחוק סדר הדין הפלילי;

(5)  בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, התקיים לגבי העסק, המבקש, מי ששולט בעסק או במבקש או מי שנשלט על ידי מי מהם, שלוש פעמים לפחות, האמור בפסקת משנה (א) או (ב) שלהלן או בשתיהן יחד, למעט לעניין עסק כאמור בפסקה (6):

(א)  נמסרה דרישה לתשלום עיצום כספי, בקשר להפרת תנאי מתנאי רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בקשר להפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה;

(ב)  נמסרה הודעת תשלום קנס או הודעה על הטלת קנס מינהלי, בקשר להפרת תנאי מתנאי רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בקשר להפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, למעט הודעה כאמור שנמסרה בשל עבירת קנס שעניינה הפרת הוראה כאמור שנקבעה בחוק עזר שהתקינה רשות מקומית, והתקיים אחד מאלה:

(1)  הקנס שולם;

(2)  חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הקנס או להגשת הודעה על בקשה להישפט ולא הוגשה בקשה או הודעה כאמור או שנדחתה בקשה לביטול הקנס;

(6)  התקיים בעסק שהוא סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות רישוי, בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, לגבי העסק, המבקש, מי ששולט בעסק או במבקש או מי שנשלט על ידי מי מהם, אחד מאלה:

(א)  שלוש פעמים לפחות האמור בפסקה (5)(א);

(ב)  שש פעמים לפחות האמור בפסקה (5)(ב) או האמור בפסקה (5)(א) ו-(ב) יחד.

  (א1)  בתקופה של שלוש שנים מיום שפורסם מפרט אחיד לגבי סוג עסק מסוים –

(1)  הוראות סעיף קטן (א)(1), לרבות כפי שהוחלו בסעיפים 6(ג)(3), 6א(א1)(2), 6א3(ה), לא יחולו לגבי אותו סוג עסק;

(2)  הוראות סעיף קטן (א)(4), לרבות כפי שהוחלו בסעיפים 6(ג)(3), 6א(א1)(2), 6א3(ה), יחולו לגבי אותו סוג עסק רק אם ההרשעה כאמור באותו סעיף קטן היתה בשל עיסוק בלא רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי.

  (ב)  בסעיף זה –

  "הורשע" – לרבות מי שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה;

  "המבקש" – כמשמעותו בסעיף 6א1;

  "רשת" – אישיות משפטית האחראית להספקת טובין דומים או שירותים דומים או עוסקת באותו סוג עיסוק, בשני מקומות לפחות שלהם סימני היכר זהים או דומים (בפסקה זו – סניפים), והכול ובלבד שפעולות אלה נעשות בסניפים לפי אותה מדיניות או קווים מנחים;

מסמכי הבקשה

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
6ב.       (א)       לבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, כפי שיקבע שר הפנים; בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע בין היתר, מהם תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, את הפרטים שיש לכלול בכל אחד מהם ואת קנה המידה שלהם.

            (ב)       המסמכים המפורטים בסעיף קטן (א), ייערכו וייחתמו בידי בעל מקצוע ששר הפנים הסמיכו לכך, בהתאם להוראות סעיף זה.

            (ג)        שר הפנים יקבע את המקצועות לעניין סעיף זה ורשאי הוא לקבוע בתקנות את ההכשרה המקצועית, הכישורים והניסיון המקצועי הנדרשים מבעלי המקצועות.

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
            (ד)       שר הפנים רשאי לקבוע סוגי עסקים טעוני רישוי שלא יידרשו לצרף לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) את המסמכים האמורים באותו סעיף קטן, כולם או חלקם.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 330 (ה"ח 2648)

הוספת סעיף 6ב

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 43 (ה"ח 436)

   (א)   לבקשה לרשיון או להיתר זמני לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, כפי שיקבע שר הפנים; בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע בין היתר, מהם תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, את הפרטים שיש לכלול בכל אחד מהם ואת קנה המידה שלהם.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ח מס' 2735 מיום 19.7.2018 עמ' 784 (ה"ח 1196)

הוספת סעיף קטן 6ב(ד)

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 330 (ה"ח 2648)

הוספת סעיף 6ג

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 43 (ה"ח 436)

  (ב)  (1)  שר הפנים וכן השרים בהסכמת שר הפנים, רשאים לקבוע מסמכים נוספים על אלה האמורים בסעיף 6ב, שיש לצרף לבקשה לרשיון או להיתר זמני לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז ואת הפרטים שיש לכלול בהם;

(2)  עמדת שר הפנים תינתן בתוך 45 ימים מיום פניית השר אליו; לא העביר שר הפנים את עמדתו בתוך המועד האמור, יראו כאילו נתן שר הפנים את הסכמתו.

  (ג)  שר הפנים, בהסכמת שר התחבורה, יקבע מסמכים נוספים שיש לצרפם לבקשה לרשיון או להיתר זמני לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז, לגבי עסק שיש לו השלכה על בטיחות המשתמשים בדרך או על בטיחות הרכב ואת הפרטים שיש לכלול בהם.

מסמכים נוספים לפי דרישת רשות הרישוי או נותן הרישוי

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
6ד.       רשות הרישוי או נותן האישור, רשאים לדרוש ממגיש הבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז, מסמכים נוספים שלא נקבעו לפי סעיף 6ג הדרושים לדעתם לצורך בדיקת הבקשה, ורשאים הם לדרוש כי המסמכים האמורים ייערכו וייחתמו בידי מי שנקבע בסעיף 6ג לפי העניין, והכל בכפוף להוראות סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 331 (ה"ח 2648)

הוספת סעיף 6ד

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 43 (ה"ח 436)

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 331 (ה"ח 2648)

הוספת סעיף 6ו

תנאי רשות הרישוי ונותני האישור

(תיקון מס' 2)
תשל"ד-1974

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
7.         (א)       רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או האישור, לפי העניין, בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז (בחוק זה – תנאי מוקדם), או להתנות את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז (בחוק זה – תנאי הרישיון), ורשאים הם להוסיף תנאים לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז שניתן (בחוק זה – תנאי נוסף ברישיון), והכל כדי לקדם את מטרות הרישוי ובכפוף להוראות לפי סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (א1)     תנאים כאמור בסעיף קטן (א) לגבי עסק מסוים, שבמפרט האחיד נקבעו תנאים לגבי עסקים מסוגו, ייקבעו רק על ידי שינוי במפרט האחיד או בדרך הקבועה בסעיף 7ג3, אלא אם כן חי שינוי בדין המחייב שינוי בתנאי רישוי העסק, או אם גורם מוסמך ארצי קבע תנאי כאמור בהתקיים אחד מאלה:

(1)        קיים חשש משמעותי לשלום הציבור, לבריאותו או לבטיחותו או קיימת סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור;

(2)        נתגלו או נוצרו עובדות או נסיבות חדשות לגבי העסק או סביבתו או לגבי טכנולוגיות המשמשות בו, המחייבות שינוי דחוף בדרישות הרישוי לשם השגת מטרות חוק זה.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (א2)     קבע גורם מוסמך ארצי תנאי כאמור בסעיף קטן (א1), תהא תחילת תוקפו של התנאי במועד שיקבע בהתחשב בנסיבות קביעתו, בהחלטה מנומקת ובכתב.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (א3)     התקיים האמור בפסקה (1) שבסעיף קטן (א1), רשאי גם מי שגורם מוסמך ארצי הסמיך לעניין זה, בתחום המחוז שבו נמצא העסק, לקבוע תנאי נוסף לעסק לתקופה שיקבע ושלא תעלה על 60 ימים מיום קביעתו, אלא אם כן התנאי בוטל או הוארך על ידי הגורם המוסמך הארצי, ובלבד שלא יעשה כן יותר מפעם אחת בשל אותן נסיבות; נקבע תנאי נוסף כאמור, רשאי גורם מוסמך ארצי לבטלו, לשנותו או להאריך את תוקפו לתקופה שיורה[1].

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (ב)       תוקפו של תנאי נוסף כאמור בסעיף קטן (א), לגבי עסק שלא נקבעו לגביו תנאים במפרט האחיד, כאמור בסעיף 7ג1, יהיה בתום שלוש שנים מיום שהודע עליו לבעל הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז, או במועד מוקדם מזה, אם קבע כך גורם מוסמך ארצי, ובהתקיים אחד מהמקרים האמורים בסעיף 7ג4; קביעת מועד מוקדם כאמור תהיה מנומקת ובכתב.

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (ג)        הוסיף נותן האישור תנאי נוסף ברשיון, בהיתר זמני או בהיתר מזורז שניתן, יעביר את ההודעה על התנאי הנוסף לרשות הרישוי וזו תעבירנה לבעל הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (ד)       מבקש או בעל רישיון, היתר זמני או היתר מזורז רשאי לבקש הנמקה לכל תנאי לפי סעיף זה, למעט לתנאי המפרט האחיד ולדרישות רשות הרישוי שנקבעו לפי הוראות סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (ה)       בחוק זה, "גורם מוסמך ארצי" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)        ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחד מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
(2)        המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או לכל היותר שני עובדים בכירים מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
(3)        נציב כבאות והצלה או לכל היותר שני קציני כבאות והצלה בכירים שהוא הסמיך לעניין זה2;

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
(4)        המפקח הכללי של משטרת ישראל או לכל היותר שני קציני משטרה בכירים שהוא הסמיך לעניין זה.

מיום 1.1.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ד מס' 739 מיום 18.7.1974 עמ' 100 (ה"ח 1107)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

תנאים מיוחדים

7.  מתן אישור לפי סעיף 6 יכול שיהיה מותנה בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון או אחרי שניתן והם עשויים לקדם את מטרת הרישוי; על פי דרישת מבקש הרשיון, יפורש הנימוק לכל תנאי.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 331 (ה"ח 2648)

תנאים מיוחדים ותנאים נוספים תנאי מוקדם, תנאי ברשיון ותנאי נוסף

  (א)  רשות הרישוי או נותן אישור לפי סעיף 6 רשאים להתנות את הרשיון או האישור, לפי הענין, בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון או אחרי שניתן והעשויים לקדם את מטרת הרישוי, ורשאים הם להוסיף תנאים לרשיון שניתן אם ראו צורך בדבר לקידום אחת ממטרות הרישוי.

  (א)  רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרשיון, ההיתר הזמני או האישור, לפי הענין, בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון או ההיתר הזמני (בחוק זה – תנאי מוקדם), או להתנות את הרשיון או ההיתר הזמני (בחוק זה – תנאי ברשיון), ורשאים הם להוסיף תנאים לרשיון או להיתר זמני שניתן (בחוק זה – תנאי נוסף ברשיון), והכל על מנת לקדם את מטרות הרישוי.

  (ב)  תקפו של תנאי נוסף כאמור בסעיף קטן (א) יהיה כתום ששה חדשים מיום שהודע עליו לבעל הרשיון או ההיתר הזמני, או במועד מוקדם מזה, כפי שקבעו רשות הרישוי או נותן האישור כדי למנוע סכנה תכופה לשלום הציבור, בריאותו או בטיחותו או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור; רשות הרישוי תשלח הודעה לנותן אישור שקבע תנאי ברשיון או תנאי נוסף ברשיון לפי סעיף קטן (א), על מועד תחילת תוקפו של תנאי כאמור.

  (ג)  הוסיף נותן האישור תנאי לרשיון תנאי נוסף ברשיון שניתן, יעביר את ההודעה על התנאי הנוסף לרשות הרישוי וזו תעבירנה לבעל הרשיון או ההיתר הזמני.

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 43 (ה"ח 436)

תיקון מס' 27 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 742 (ה"ח 672)

תנאי מוקדם, תנאי ברשיון ותנאי נוסף תנאי רשות הרישוי ונותני האישור

7.  (א)  רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרשיון, ההיתר הזמני או האישור, לפי הענין, בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון או ההיתר הזמני (בחוק זה – תנאי מוקדם), או להתנות את הרשיון או ההיתר הזמני (בחוק זה – תנאי ברשיון), ורשאים הם להוסיף תנאים לרשיון או להיתר זמני שניתן (בחוק זה – תנאי נוסף ברשיון), והכל על מנת לקדם את מטרות הרישוי.

  (ב)  תקפו של תנאי נוסף כאמור בסעיף קטן (א) יהיה כתום ששה חדשים מיום שהודע עליו לבעל הרשיון או ההיתר הזמני, או במועד מוקדם מזה, כפי שקבעו רשות הרישוי או נותן האישור כדי למנוע סכנה תכופה לשלום הציבור, בריאותו או בטיחותו או סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור; רשות הרישוי תשלח הודעה לנותן אישור שקבע תנאי ברשיון או תנאי נוסף ברשיון לפי סעיף קטן (א), על מועד תחילת תוקפו של תנאי כאמור.

  (א)  רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או האישור, לפי העניין, בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז (בחוק זה – תנאי מוקדם), או להתנות את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז (בחוק זה – תנאי הרישיון), ורשאים הם להוסיף תנאים לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז שניתן (בחוק זה – תנאי נוסף ברישיון), והכל כדי לקדם את מטרות הרישוי ובכפוף להוראות לפי סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

  (א1)  תנאים כאמור בסעיף קטן (א) לגבי עסק מסוים, שבמפרט האחיד נקבעו תנאים לגבי עסקים מסוגו, ייקבעו רק על ידי שינוי במפרט האחיד או בדרך הקבועה בסעיף 7ג3, אלא אם כן חי שינוי בדין המחייב שינוי בתנאי רישוי העסק, או אם גורם מוסמך ארצי קבע תנאי כאמור בהתקיים אחד מאלה:

(1)  קיים חשש משמעותי לשלום הציבור, לבריאותו או לבטיחותו או קיימת סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור;

(2)  נתגלו או נוצרו עובדות או נסיבות חדשות לגבי העסק או סביבתו או לגבי טכנולוגיות המשמשות בו, המחייבות שינוי דחוף בדרישות הרישוי לשם השגת מטרות חוק זה.

  (א2)  קבע גורם מוסמך ארצי תנאי כאמור בסעיף קטן (א1), תהא תחילת תוקפו של התנאי במועד שיקבע בהתחשב בנסיבות קביעתו, בהחלטה מנומקת ובכתב.

  (א3)  התקיים האמור בפסקה (1) שבסעיף קטן (א1), רשאי גם מי שגורם מוסמך ארצי הסמיך לעניין זה, בתחום המחוז שבו נמצא העסק, לקבוע תנאי נוסף לעסק לתקופה שיקבע ושלא תעלה על 60 ימים מיום קביעתו, אלא אם כן התנאי בוטל או הוארך על ידי הגורם המוסמך הארצי, ובלבד שלא יעשה כן יותר מפעם אחת בשל אותן נסיבות; נקבע תנאי נוסף כאמור, רשאי גורם מוסמך ארצי לבטלו, לשנותו או להאריך את תוקפו לתקופה שיורה.

  (ב)  תוקפו של תנאי נוסף כאמור בסעיף קטן (א), לגבי עסק שלא נקבעו לגביו תנאים במפרט האחיד, כאמור בסעיף 7ג1, יהיה בתום שלוש שנים מיום שהודע עליו לבעל הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז, או במועד מוקדם מזה, אם קבע כך גורם מוסמך ארצי, ובהתקיים אחד מהמקרים האמורים בסעיף 7ג4; קביעת מועד מוקדם כאמור תהיה מנומקת ובכתב.

  (ג)  הוסיף נותן האישור תנאי נוסף ברשיון, בהיתר זמני או בהיתר מזורז שניתן, יעביר את ההודעה על התנאי הנוסף לרשות הרישוי וזו תעבירנה לבעל הרשיון או ההיתר הזמני הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

  (ד)  מבקש הרשיון או בעל הרשיון רשאים מבקש או בעל רישיון, היתר זמני או היתר מזורז רשאי לבקש הנמקה לכל תנאי לפי סעיף זה, למעט לתנאי המפרט האחיד ולדרישות רשות הרישוי שנקבעו לפי הוראות סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

  (ה)  בחוק זה, "גורם מוסמך ארצי" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)  ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחד מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;

(2)  המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחד מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;

(3)  נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחד שהוא הסמיך לעניין זה;

(4)  המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחד שהוא הסמיך לעניין זה.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ח מס' 2735 מיום 19.7.2018 עמ' 784 (ה"ח 1196)

  (ה)  בחוק זה, "גורם מוסמך ארצי" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)  ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחד מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;

(2)  המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחד או לכל היותר שני עובדים בכירים מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;

(3)  נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחד או לכל היותר שני קציני כבאות והצלה בכירים שהוא הסמיך לעניין זה;

דרישות רשות הרישוי

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
7ג3.     (א)       המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחורי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

            (ב)       רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 47 (ה"ח 436)

עסקים טעוני רשיון לפי חיקוק אחר

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
8.         עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר; ורשאי שר הפנים לקבוע בצו סוגי עסקים שלא יינתן עליהם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 333 (ה"ח 2648)

8.  עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרשיון או ההיתר הזמני לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר; ורשאי שר הפנים לקבוע בצו סוגי עסקים שלא יינתן עליהם רשיון או היתר זמני לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר.

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 48 (ה"ח 436)

8.  עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרשיון או ההיתר הזמני את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר; ורשאי שר הפנים לקבוע בצו סוגי עסקים שלא יינתן עליהם רשיון או היתר זמני שלא יינתן עליהם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר.

עסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי

(תיקון מס' 3)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
8א.      רשות הרישוי לא תתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה, לעסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי לפי חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977, אלא אם נתמלאו בבעל העסק התנאים הקבועים בחוק האמור והתקנות על פיו.

מיום 18.3.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 852 מיום 18.3.1977 עמ' 120 (ה"ח 1206)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 333 (ה"ח 2648)

8א.  רשות הרישוי לא תתן רשיון או היתר זמני לפי חוק זה לעסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי לפי חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977, אלא אם נתמלאו בבעל העסק התנאים הקבועים בחוק האמור והתקנות על פיו.

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 48 (ה"ח 436)

8א.  רשות הרישוי לא תתן רשיון או היתר זמני רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה לעסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי לפי חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977, אלא אם נתמלאו בבעל העסק התנאים הקבועים בחוק האמור והתקנות על פיו.

 

מיום 18.7.1974

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ד מס' 739 מיום 18.7.1974 עמ' 101 (ה"ח 1107)

הוספת סעיף 11ב

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 333 (ה"ח 2648)

11ב.  שר החקלאות רשאי להתקין לעסקים טעוני רישוי כאמור בסעיף 1(א)(4), או לסוגים מהם, תקנות בענין מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות, ולרבות תקנות שענינן הוראות בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת המטרות האמורות.

חוקי עזר לעסקי רוכלות

(תיקון מס' 4)

תשל"ח-1977

 
11ג.     (א)       רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר הוראות בדבר –

(1)        רישוים של רוכלים ודרכי הפיקוח עליהם וכל הוראה העשויה לקדם לגבי עסקי רוכלות מטרה ממטרות הרישוי האמורות בסעיף 1(א);

(2)        צורת דוכנו, עגלתו או מכוניתו של רוכל או צורת כל כלי אחר המשמש להחסנת מרכלתו, הובלתה או הצגתה  לראוה;

(3)        פטור סוגי רוכלות מסויימים מחובת רישוי לפי חוק זה;

(4)        איסור רוכלות או איסור סוגי רוכלות בימים או בשעות מסויימים, בתחום הרשות המקומית כולו או באזורים מסויימים בו.

            (ב)       על חוקי עזר לפי סעיף קטן (א) יחולו בעירייה הוראות פרק שלושה-עשר לפקודת העיריות, ובמועצה מקומית הוראות סימן ג' בפרק ב' לפקודת המועצות המקומיות, אולם חוק עזר הפוטר סוגי רוכלות מחובת רישוי טעון אישור גם מאת שר הבריאות.

מיום 15.12.1977

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ח מס' 878 מיום 15.12.1977 עמ' 41 (ה"ח 1301)

הוספת סעיף 11ג

רשאית להשתמש בסמכותה גם לעניינים אלה:

(1)        התאמת החצרים לאפשרויות של פיקוח יעיל מצד המשטרה, הן מבחינת המבנה והן מבחינת המקום;

(2)        התחשבות בצרכיהם של תושבי האזור שבו נמצא העסק;

(3)        מניעת רשיונות מאנשים שאינם ראויים להם בשל עברם הפלילי או מהימנותם, או שלדעת המשטרה אינם ראויים להם בשל אופיים.

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010

 
            (א1)     (1)        בעסק כאמור בסעיף קטן (א) לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 6:00 למחרת;

(2)        הוראת פסקה (1) לא תחול על –

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
(א)       עסק המנוי בתוספת הראשונה, לגבי מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק; שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת הראשונה;

(ב)       מכירה של משקה משכר במחסן רשוי שהוא מחסן למכירה ליוצאים מישראל, כמשמעותו לפי פקודת המכס.

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010

 
            (ב)       לעניין סעיף זה, "משקה משכר" – משקה תוסס או אלכוהולי שנועד לצריכת אדם והמכיל, בבדיקת מדגם ממנו, שני אחוזים או יותר אלכוהול לפי הנפח, למעט סמים ותרופות המוכנים או נמכרים על ידי רוקח כדין; צויינה תכולת האלכוהול שבמשקה הנמצא במיכל, ישמש ציון זה הוכחה לכאורה למידת התכולה.

(תיקון מס' 7)

תש"ן-1990

(תיקון מס' 26)
תש"ע-2010

 
            (ג)        בעסק כאמור בסעיף קטן (א) תוצג במקום בולט הודעה המפרטת את ההוראות כמפורט להלן:

(1)        הוראות סעיף קטן (א1); לעניין זה, יקבע השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר הפנים, הוראות לעניין נוסח ההודעה, צורתה ואופן הצגתה;

(2)        הוראות סעיפים 193(ג) ו-193א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין);

(3)        אזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים, בנוסח, בצורה, בגודל, בצבע, בעיצוב ובמיקום שיקבע שר הבריאות באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

(

 
            (ד)       הוראות לפי סעיפים קטנים (א1) ו-(ג) הן תנאי מתנאי הרשיון של אותו עסק.

מיום 14.2.1990

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ן מס' 1305 מיום 14.2.1990 עמ' 91 (ה"ח 1944)

הוספת סעיפים קטנים 2(ג), 2(ד)

 

מיום 29.8.2010

תיקון מס' 26 – הוראת שעה

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 644 (ה"ח 469, ה"ח 311)

תיקון מס' 26 (תיקון)

ס"ח תשע"ג מס' 2393 מיום 1.5.2013 עמ' 59 (ה"ח 750)

2.  (א)  בעסק שבו נמכרים או מוגשים משקאות משכרים תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק זה רשאית להשתמש בסמכותה גם לענינים אלה:

(1)  התאמת החצרים לאפשרויות של פיקוח יעיל מצד המשטרה, הן מבחינת המבנה והן מבחינת המקום;

(2)  התחשבות בצרכיהם של תושבי האזור שבו נמצא העסק;

(3)  מניעת רשיונות מאנשים שאינם ראויים להם בשל עברם הפלילי או מהימנותם, או שלדעת המשטרה אינם ראויים להם בשל אופיים.

  (א1)  (1)  בעסק כאמור בסעיף קטן (א) לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 6:00 למחרת;

(2)  הוראת פסקה (1) לא תחול על –

(א)  עסק המנוי בתוספת, לגבי מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק; שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת;

(ב)  מכירה של משקה משכר במחסן רשוי שהוא מחסן למכירה ליוצאים מישראל, כמשמעותו לפי פקודת המכס.

  (ב)  לענין סעיף זה, "משקה משכר" – משקה תוסס או אלכוהולי שנועד לצריכת אדם והמכיל, בבדיקת מדגם ממנו, שני אחוזים או יותר אלכוהול לפי הנפח, למעט סמים ותרופות המוכנים או נמכרים על ידי רוקח כדין; צויינה תכולת האלכוהול שבמשקה הנמצא במיכל סגור, ישמש ציון זה הוכחה לכאורה למידת התכולה.

  (ג)  בעסק כאמור בסעיף קטן (א) תוצג במקום בולט הודעה המפרטת את הוראות סעיפים 193(ג) ו-193א לחוק העונשין, תשל"ז-1977. ההוראות כמפורט להלן:

(1)  הוראות סעיף קטן (א1); לעניין זה, יקבע השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר הפנים, הוראות לעניין נוסח ההודעה, צורתה ואופן הצגתה;

(2)  הוראות סעיפים 193(ג) ו-193א לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין);

(3)  אזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים, בנוסח, בצורה, בגודל, בצבע, בעיצוב ובמיקום שיקבע שר הבריאות באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

  (ד)  חובת הצגת הודעה לפי סעיף קטן (ג) הינה הוראות לפי סעפים קטנים (א1) ו-(ג) הן תנאי מתנאי הרשיון של אותו עסק.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ח מס' 2735 מיום 19.7.2018 עמ' 778 (ה"ח 1196)

  (א1)  (1)  בעסק כאמור בסעיף קטן (א) לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 6:00 למחרת;

(2)  הוראת פסקה (1) לא תחול על –

(א)  עסק המנוי בתוספת בתוספת הראשונה, לגבי מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק; שר הפנים לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת התוספת הראשונה;

(ב)  מכירה של משקה משכר במחסן רשוי שהוא מחסן למכירה ליוצאים מישראל, כמשמעותו לפי פקודת המכס.

רישוי על יסוד תצהיר

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
6א3.  (א)  שר הפנים, בהסכמת כל אחד מהשרים שקביעתו של עסק כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), רשאי לקבוע, בצו, סוגי עסקים טעוני רישוי שרשות הרישוי תיתן להם רישיון על יסוד תצהיר שהגיש מבקש הרישיון (בסעיף זה – המבקש), לפי הוראות סעיף זה (בסעיף זה – רישיון על יסוד תצהיר); ואולם בצו כאמור לא ייקבעו סוגי עסקים שרישוים על יסוד תצהיר כאמור עלול לפגוע במטרות המפורטות בסעיף 1(א).

  (ב)  קביעת עסק מסוג העסקים המפורטים בסעיפים 2 עד 3 כטעון רישוי, בצו לפי סעיף קטן (א), טעונה גם הסכמת כל אחד מהשרים שמתן רישיון לעסק מאותו סוג טעון אישור מטעמו לפי סעיפים אלה, ויחולו לגבי אותו עסק הוראות הסעיפים האמורים החלים לעניין אותו סוג עסק, בשינויים המחויבים.

  (ג)  על בקשה לקבלת רישיון על יסוד תצהיר יחולו הוראות סעיף 6א1(ג) עד (ו), בשינויים המחויבים.

  (ד)  (1)  הגיש המבקש את התצהיר ואת המסמכים האמורים בסעיף 6א1(ג) עד (ו), כפי שהוחלו בסעיף קטן (ג), תמסור לו רשות הרישוי אישור בכתב על קבלתם, ויראו את העסק שלגביו הוגשה הבקשה כעסק שניתן לו רישיון עד למתן רישיון לפי הוראות פסקה (2), והאישור ישמש אסמכתה לכך;

(2)  רשות הרישוי תיתן למבקש, בתוך חמישה ימים ממועד קבלת התצהיר והמסמכים כאמור בפסקה (1), רישיון, ותודיע על כך לנותני האישור; להודעת רשות הרישוי יצורפו העתק מהבקש ומהרישיון וכל צרופותיהם.

  (ה)  הוראות סעיפים 6א2, 7ב1(ה) ו-7ג(ד1) יחולו, בשינוים המחויבים, על הגשת תצהיר לפי סעיף זה ועל רישיון על יסוד תצהיר שניתן לפי סעיף זה.

  (ו)  נכלל עסק בצו כאמור בסעיף קטן (א), לא יהיה ניתן להגיש לגביו בקשה לקבלת רישיון או היתר זמני לפי חוק זה במקום בקשה לרישיון על יסוד תצהיר, אלא אם כן מתקיימים לגבי העסק הסייגים למתן היתר מזורז לפי סעיף 6א2 או שיש מניעה אחרת להגשת בקשה לרישיון על יסוד תצהיר לפי הוראות חוק זה.

  (ז)  מתן רישיון על יסוד תצהיר לפי סעיף זה אינו טעון אישור מאת נותני האישור, גם אם אישורם נדרש למתן היתר זמני לאותו עסק, ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויותיהם האחרות של נותני האישור לפי חוק זה, לגבי אותו עסק, ובכלל זה סמכויותיהם לפי סעיפים 6ד ו-7, והכול בכפוף להוראות לפי סעיפים 7ג1 ו-8ד.

מיום 1.4.2019

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ח מס' 2735 מיום 19.7.2018 עמ' 783 (ה"ח 1196)

הוספת סעיף 6א3

מסמכי הבקשה

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
6ב.       (א)       לבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, כפי שיקבע שר הפנים; בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע בין היתר, מהם תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, את הפרטים שיש לכלול בכל אחד מהם ואת קנה המידה שלהם.

            (ב)       המסמכים המפורטים בסעיף קטן (א), ייערכו וייחתמו בידי בעל מקצוע ששר הפנים הסמיכו לכך, בהתאם להוראות סעיף זה.

            (ג)        שר הפנים יקבע את המקצועות לעניין סעיף זה ורשאי הוא לקבוע בתקנות את ההכשרה המקצועית, הכישורים והניסיון המקצועי הנדרשים מבעלי המקצועות.

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
            (ד)       שר הפנים רשאי לקבוע סוגי עסקים טעוני רישוי שלא יידרשו לצרף לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) את המסמכים האמורים באותו סעיף קטן, כולם או חלקם.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 330 (ה"ח 2648)

הוספת סעיף 6ב

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 43 (ה"ח 436)

   (א)   לבקשה לרשיון או להיתר זמני לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, כפי שיקבע שר הפנים; בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע בין היתר, מהם תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, את הפרטים שיש לכלול בכל אחד מהם ואת קנה המידה שלהם.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ח מס' 2735 מיום 19.7.2018 עמ' 784 (ה"ח 1196)

הוספת סעיף קטן 6ב(ד)

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 330 (ה"ח 2648)

הוספת סעיף 6ג

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 43 (ה"ח 436)

  (ב)  (1)  שר הפנים וכן השרים בהסכמת שר הפנים, רשאים לקבוע מסמכים נוספים על אלה האמורים בסעיף 6ב, שיש לצרף לבקשה לרשיון או להיתר זמני לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז ואת הפרטים שיש לכלול בהם;

(2)  עמדת שר הפנים תינתן בתוך 45 ימים מיום פניית השר אליו; לא העביר שר הפנים את עמדתו בתוך המועד האמור, יראו כאילו נתן שר הפנים את הסכמתו.

  (ג)  שר הפנים, בהסכמת שר התחבורה, יקבע מסמכים נוספים שיש לצרפם לבקשה לרשיון או להיתר זמני לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז, לגבי עסק שיש לו השלכה על בטיחות המשתמשים בדרך או על בטיחות הרכב ואת הפרטים שיש לכלול בהם.

מסמכים נוספים לפי דרישת רשות הרישוי או נותן הרישוי

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
6ד.       רשות הרישוי או נותן האישור, רשאים לדרוש ממגיש הבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז, מסמכים נוספים שלא נקבעו לפי סעיף 6ג הדרושים לדעתם לצורך בדיקת הבקשה, ורשאים הם לדרוש כי המסמכים האמורים ייערכו וייחתמו בידי מי שנקבע בסעיף 6ג לפי העניין, והכל בכפוף להוראות סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 331 (ה"ח 2648)

הוספת סעיף 6ד

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 43 (ה"ח 436)

6ד.  רשות הרישוי או נותן האישור, רשאים לדרוש ממגיש הבקשה לרשיון או להיתר זמני לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז, מסמכים נוספים שלא נקבעו לפי סעיף 6ג הדרושים לדעתם לצורך בדיקת הבקשה, ורשאים הם לדרוש כי המסמכים האמורים ייערכו וייחתמו בידי מי שנקבע בסעיף 6ג לפי הענין, והכל בכפוף להוראות סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 331 (ה"ח 2648)

הוספת סעיף 6ו

תנאי רשות הרישוי ונותני האישור

(תיקון מס' 2)
תשל"ד-1974

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
7.         (א)       רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או האישור, לפי העניין, בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז (בחוק זה – תנאי מוקדם), או להתנות את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז (בחוק זה – תנאי הרישיון), ורשאים הם להוסיף תנאים לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז שניתן (בחוק זה – תנאי נוסף ברישיון), והכל כדי לקדם את מטרות הרישוי ובכפוף להוראות לפי סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (א1)     תנאים כאמור בסעיף קטן (א) לגבי עסק מסוים, שבמפרט האחיד נקבעו תנאים לגבי עסקים מסוגו, ייקבעו רק על ידי שינוי במפרט האחיד או בדרך הקבועה בסעיף 7ג3, אלא אם כן חי שינוי בדין המחייב שינוי בתנאי רישוי העסק, או אם גורם מוסמך ארצי קבע תנאי כאמור בהתקיים אחד מאלה:

(1)        קיים חשש משמעותי לשלום הציבור, לבריאותו או לבטיחותו או קיימת סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור;

(2)        נתגלו או נוצרו עובדות או נסיבות חדשות לגבי העסק או סביבתו או לגבי טכנולוגיות המשמשות בו, המחייבות שינוי דחוף בדרישות הרישוי לשם השגת מטרות חוק זה.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (א2)     קבע גורם מוסמך ארצי תנאי כאמור בסעיף קטן (א1), תהא תחילת תוקפו של התנאי במועד שיקבע בהתחשב בנסיבות קביעתו, בהחלטה מנומקת ובכתב.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (א3)     התקיים האמור בפסקה (1) שבסעיף קטן (א1), רשאי גם מי שגורם מוסמך ארצי הסמיך לעניין זה, בתחום המחוז שבו נמצא העסק, לקבוע תנאי נוסף לעסק לתקופה שיקבע ושלא תעלה על 60 ימים מיום קביעתו, אלא אם כן התנאי בוטל או הוארך על ידי הגורם המוסמך הארצי, ובלבד שלא יעשה כן יותר מפעם אחת בשל אותן נסיבות; נקבע תנאי נוסף כאמור, רשאי גורם מוסמך ארצי לבטלו, לשנותו או להאריך את תוקפו לתקופה שיורה[2].

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (ב)       תוקפו של תנאי נוסף כאמור בסעיף קטן (א), לגבי עסק שלא נקבעו לגביו תנאים במפרט האחיד, כאמור בסעיף 7ג1, יהיה בתום שלוש שנים מיום שהודע עליו לבעל הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז, או במועד מוקדם מזה, אם קבע כך גורם מוסמך ארצי, ובהתקיים אחד מהמקרים האמורים בסעיף 7ג4; קביעת מועד מוקדם כאמור תהיה מנומקת ובכתב.

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (ג)        הוסיף נותן האישור תנאי נוסף ברשיון, בהיתר זמני או בהיתר מזורז שניתן, יעביר את ההודעה על התנאי הנוסף לרשות הרישוי וזו תעבירנה לבעל הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (ד)       מבקש או בעל רישיון, היתר זמני או היתר מזורז רשאי לבקש הנמקה לכל תנאי לפי סעיף זה, למעט לתנאי המפרט האחיד ולדרישות רשות הרישוי שנקבעו לפי הוראות סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
            (ה)       בחוק זה, "גורם מוסמך ארצי" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)        ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחד מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
(2)        המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או לכל היותר שני עובדים בכירים מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
(3)        נציב כבאות והצלה או לכל היותר שני קציני כבאות והצלה בכירים שהוא הסמיך לעניין זה2;

(תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

 
(4)        המפקח הכללי של משטרת ישראל או לכל היותר שני קציני משטרה בכירים שהוא הסמיך לעניין זה.

מיום 1.1.1975

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ד מס' 739 מיום 18.7.1974 עמ' 100 (ה"ח 1107)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

תנאים מיוחדים

7.  מתן אישור לפי סעיף 6 יכול שיהיה מותנה בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון או אחרי שניתן והם עשויים לקדם את מטרת הרישוי; על פי דרישת מבקש הרשיון, יפורש הנימוק לכל תנאי.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 331 (ה"ח 2648)

תנאים מיוחדים ותנאים נוספים תנאי מוקדם, תנאי ברשיון ותנאי נוסף

  (א)  רשות הרישוי או נותן אישור לפי סעיף 6 רשאים להתנות את הרשיון או האישור, לפי הענין, בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון או אחרי שניתן והעשויים לקדם את מטרת הרישוי, ורשאים הם להוסיף תנאים לרשיון שניתן אם ראו צורך בדבר לקידום אחת ממטרות הרישוי.

  (א)  רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרשיון, ההיתר הזמני או האישור, לפי הענין, בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון או ההיתר הזמני (בחוק זה – תנאי מוקדם), או להתנות את הרשיון או ההיתר הזמני (בחוק זה – תנאי ברשיון), ורשאים הם להוסיף תנאים לרשיון או להיתר זמני שניתן (בחוק זה – תנאי נוסף ברשיון), והכל על מנת לקדם את מטרות הרישוי.

  (ב)  תקפו של תנאי נוסף כאמור בסעיף קטן (א) יהיה כתום ששה חדשים מיום שהודע עליו לבעל הרשיון או ההיתר הזמני, או במועד מוקדם מזה, כפי שקבעו רשות הרישוי או נותן האישור כדי למנוע סכנה תכופה לשלום הציבור, בריאותו או בטיחותו או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור; רשות הרישוי תשלח הודעה לנותן אישור שקבע תנאי ברשיון או תנאי נוסף ברשיון לפי סעיף קטן (א), על מועד תחילת תוקפו של תנאי כאמור.

  (ג)  הוסיף נותן האישור תנאי לרשיון תנאי נוסף ברשיון שניתן, יעביר את ההודעה על התנאי הנוסף לרשות הרישוי וזו תעבירנה לבעל הרשיון או ההיתר הזמני.

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 43 (ה"ח 436)

תיקון מס' 27 (תיקון)

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 742 (ה"ח 672)

תנאי מוקדם, תנאי ברשיון ותנאי נוסף תנאי רשות הרישוי ונותני האישור

7.  (א)  רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרשיון, ההיתר הזמני או האישור, לפי הענין, בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון או ההיתר הזמני (בחוק זה – תנאי מוקדם), או להתנות את הרשיון או ההיתר הזמני (בחוק זה – תנאי ברשיון), ורשאים הם להוסיף תנאים לרשיון או להיתר זמני שניתן (בחוק זה – תנאי נוסף ברשיון), והכל על מנת לקדם את מטרות הרישוי.

  (ב)  תקפו של תנאי נוסף כאמור בסעיף קטן (א) יהיה כתום ששה חדשים מיום שהודע עליו לבעל הרשיון או ההיתר הזמני, או במועד מוקדם מזה, כפי שקבעו רשות הרישוי או נותן האישור כדי למנוע סכנה תכופה לשלום הציבור, בריאותו או בטיחותו או סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור; רשות הרישוי תשלח הודעה לנותן אישור שקבע תנאי ברשיון או תנאי נוסף ברשיון לפי סעיף קטן (א), על מועד תחילת תוקפו של תנאי כאמור.

  (א)  רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את מתן הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או האישור, לפי העניין, בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז (בחוק זה – תנאי מוקדם), או להתנות את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז (בחוק זה – תנאי הרישיון), ורשאים הם להוסיף תנאים לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז שניתן (בחוק זה – תנאי נוסף ברישיון), והכל כדי לקדם את מטרות הרישוי ובכפוף להוראות לפי סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

  (א1)  תנאים כאמור בסעיף קטן (א) לגבי עסק מסוים, שבמפרט האחיד נקבעו תנאים לגבי עסקים מסוגו, ייקבעו רק על ידי שינוי במפרט האחיד או בדרך הקבועה בסעיף 7ג3, אלא אם כן חי שינוי בדין המחייב שינוי בתנאי רישוי העסק, או אם גורם מוסמך ארצי קבע תנאי כאמור בהתקיים אחד מאלה:

(1)  קיים חשש משמעותי לשלום הציבור, לבריאותו או לבטיחותו או קיימת סכנה לפגיעה באיכות הסביבה או הפרעה בלתי סבירה לאדם פלוני או לציבור;

(2)  נתגלו או נוצרו עובדות או נסיבות חדשות לגבי העסק או סביבתו או לגבי טכנולוגיות המשמשות בו, המחייבות שינוי דחוף בדרישות הרישוי לשם השגת מטרות חוק זה.

  (א2)  קבע גורם מוסמך ארצי תנאי כאמור בסעיף קטן (א1), תהא תחילת תוקפו של התנאי במועד שיקבע בהתחשב בנסיבות קביעתו, בהחלטה מנומקת ובכתב.

  (א3)  התקיים האמור בפסקה (1) שבסעיף קטן (א1), רשאי גם מי שגורם מוסמך ארצי הסמיך לעניין זה, בתחום המחוז שבו נמצא העסק, לקבוע תנאי נוסף לעסק לתקופה שיקבע ושלא תעלה על 60 ימים מיום קביעתו, אלא אם כן התנאי בוטל או הוארך על ידי הגורם המוסמך הארצי, ובלבד שלא יעשה כן יותר מפעם אחת בשל אותן נסיבות; נקבע תנאי נוסף כאמור, רשאי גורם מוסמך ארצי לבטלו, לשנותו או להאריך את תוקפו לתקופה שיורה.

  (ב)  תוקפו של תנאי נוסף כאמור בסעיף קטן (א), לגבי עסק שלא נקבעו לגביו תנאים במפרט האחיד, כאמור בסעיף 7ג1, יהיה בתום שלוש שנים מיום שהודע עליו לבעל הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז, או במועד מוקדם מזה, אם קבע כך גורם מוסמך ארצי, ובהתקיים אחד מהמקרים האמורים בסעיף 7ג4; קביעת מועד מוקדם כאמור תהיה מנומקת ובכתב.

  (ג)  הוסיף נותן האישור תנאי נוסף ברשיון, בהיתר זמני או בהיתר מזורז שניתן, יעביר את ההודעה על התנאי הנוסף לרשות הרישוי וזו תעבירנה לבעל הרשיון או ההיתר הזמני הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

  (ד)  מבקש הרשיון או בעל הרשיון רשאים מבקש או בעל רישיון, היתר זמני או היתר מזורז רשאי לבקש הנמקה לכל תנאי לפי סעיף זה, למעט לתנאי המפרט האחיד ולדרישות רשות הרישוי שנקבעו לפי הוראות סעיפים 7ג1 ו-7ג3.

  (ה)  בחוק זה, "גורם מוסמך ארצי" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)  ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחד מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;

(2)  המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחד מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;

(3)  נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחד שהוא הסמיך לעניין זה;

(4)  המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחד שהוא הסמיך לעניין זה.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ח מס' 2735 מיום 19.7.2018 עמ' 784 (ה"ח 1196)

  (ה)  בחוק זה, "גורם מוסמך ארצי" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)  ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחד מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;

(2)  המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחד או לכל היותר שני עובדים בכירים מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;

(3)  נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחד או לכל היותר שני קציני כבאות והצלה בכירים שהוא הסמיך לעניין זה;

דרישות רשות הרישוי

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
7ג3.     (א)       המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחורי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

            (ב)       רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 47 (ה"ח 436)

עסקים טעוני רשיון לפי חיקוק אחר

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
8.         עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר; ורשאי שר הפנים לקבוע בצו סוגי עסקים שלא יינתן עליהם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 333 (ה"ח 2648)

8.  עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרשיון או ההיתר הזמני לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר; ורשאי שר הפנים לקבוע בצו סוגי עסקים שלא יינתן עליהם רשיון או היתר זמני לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר.

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 48 (ה"ח 436)

8.  עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרשיון או ההיתר הזמני את הרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר; ורשאי שר הפנים לקבוע בצו סוגי עסקים שלא יינתן עליהם רשיון או היתר זמני שלא יינתן עליהם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר.

עסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי

(תיקון מס' 3)

תשל"ז-1977

(תיקון מס' 15)

תשנ"ח-1998

(תיקון מס' 27) תשע"א-2010

 
8א.      רשות הרישוי לא תתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה, לעסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי לפי חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977, אלא אם נתמלאו בבעל העסק התנאים הקבועים בחוק האמור והתקנות על פיו.

 

מיום 18.3.1978

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ז מס' 852 מיום 18.3.1977 עמ' 120 (ה"ח 1206)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 333 (ה"ח 2648)

8א.    רשות הרישוי לא תתן רשיון או היתר זמני לפי חוק זה לעסק שעוסקים בו במלאכה טעונה רישוי לפי חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977, אלא אם נתמלאו בבעל העסק התנאים הקבועים בחוק האמור והתקנות על פיו.

 

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 48 (ה"ח 436)

חוקי עזר לעסקי רוכלות

(תיקון מס' 4)

תשל"ח-1977

 
11ג.     (א)       רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר הוראות בדבר –

(1)        רישוים של רוכלים ודרכי הפיקוח עליהם וכל הוראה העשויה לקדם לגבי עסקי רוכלות מטרה ממטרות הרישוי האמורות בסעיף 1(א);

(2)        צורת דוכנו, עגלתו או מכוניתו של רוכל או צורת כל כלי אחר המשמש להחסנת מרכלתו, הובלתה או הצגתה  לראוה;

(3)        פטור סוגי רוכלות מסויימים מחובת רישוי לפי חוק זה;

(4)        איסור רוכלות או איסור סוגי רוכלות בימים או בשעות מסויימים, בתחום הרשות המקומית כולו או באזורים מסויימים בו.

            (ב)       על חוקי עזר לפי סעיף קטן (א) יחולו בעיריה הוראות פרק שלושה-עשר לפקודת העיריות, ובמועצה מקומית הוראות סימן ג' בפרק ב' לפקודת המועצות המקומיות, אולם חוק עזר הפוטר סוגי רוכלות מחובת רישוי טעון אישור גם מאת שר הבריאות.מיום 15.12.1977

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ח מס' 878 מיום 15.12.1977 עמ' 41 (ה"ח 1301)

הוספת סעיף 11ג

 [1] ר' י"פ תשע"ה מס' 7056 מיום 9.6.2015 עמ' 6401.

[2] ר' י"פ תשע"ה מס' 7056 מיום 9.6.2015 עמ' 6401.

نشر :