מכרז 1/2021 - הצטיידות וריהוט יחידה התפתחותית


פרסום מכרז 01/2021 

הצטיידות וריהוט יחידה התפתחותית  

 

   

רשאים להשתתף קבלנים בעלי ניסיון בביצוע העבודה ואספקת ציוד וריהוט נשוא המכרז .  

 

מחיר המכרז 1,500 ₪ . 

   

ערבות בנקאית ע"ס 47,000 ₪ תקפה עד 11/04/2021 . 

   

מועד אחרון  להגשה יום ראשון 24/01/2021  בשעה  12:00  במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166815,  04-6166804 .  

  

 

  

                                                                    בכבוד רב 

  

 

                                                                                                                   יאסר ג'דבאן 

  

                                                                                                        ראש המועצה המקומית  

       כסרא - סמיע  

نشر :