נוהל בקשת תמיכות אגודות ספורט


                                                                                                                        01 בפברואר 2021

 

לכל אגודות הספורט

 שלום רב,

 עפ"י נוהל התמיכות משרד הפנים , הינכם נדרשים להגיש בנוסף לבקשת התמיכה המסמכים  הבאים :

 1. טופס הבקשה יכלול :

     (א) שם המוסד .

    (ב) צורת ההתאגדות .

    (ג) כתובת התאגיד .

    (ד) שמות וכתובת חברי ההנהלה  .

    (ה) שמות וכתובת הגזבר ומי שאחראי לניהול ענייניו הכספיים .

    (ו) שם וכתובת רואה חשבון (במידה ויש) .

    (ח) פרטי החשבון אליו מועברת התמיכה (אישור מהבנק) .

    (ט) אישור ניהול תקין (תקף) .

    (י) אישור רואה חשבון בדבר עמידת המוסד ציבורי בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות כפי שנקבע בנוהל הכללי לפי סעיף 3א'(ו)  לחוק יסודות התקציב , התשמ"ה 1985 .

 2. תעודה או רישום על המעמד המשפטי של המוסד הציבורי .

 3. מסמכי יסוד (תזכיר , תקנון ... ) .

 4. דו"ח כספי מבוקר ע"י רואה חשבון לשנת הכספים שקדמה לשנת התמיכה  .

 5. העתק מתקציב המאושר של המוסד הציבורי (מבקש התמיכה )  .

 6. אישור מעמד המוסד במשרדי המע"מ ומס ההכנסה  .

 7. הסכמה בלתי חוזרת של מוסד הציבור שהבנק ימסור פרטים על חשבונות הבנק  הפועלות , התנועות ונתונים בחשבונות לנציגים ואחראים ברשות המקומית .

 8. רואה החשבון יאשר בחתימתו נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה .

 9. הצהרה של רואה החשבון כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של המוסד הציבורי  אשר לא צוינו בבקשה .

 10. הבקשה תוגש לפי טופס בקשה לתמיכה שיימסר ע"י מחלקת הספורט ברשות .

 11. הבקשה מתייחסת לשנת הכספים המתחילה ב-1 בינואר מכל שנה ומסתיימת ב-  31 בדצמבר לאותה שנה .


 * יש להגיש את המסמכים הנדרשים עד לתאריך 28/2/2021 במשרד מחלקת הספורט  ברשות המקומית .

 

                                                             *בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יטופלו .

 

 

 

                                                                                                                                          בכבוד רב                 

                                                                                                                                      פנדי נסראלדין      

                                                                                                                                                  מנהל מחלקת ספורט        

                                                                                                               

     

                                                                                                               
نشر :