הצעת מחיר


                                                                                                                                                        03 באפריל 2022

לכבוד :  מציעים 


א.ג.נ.,


הנדון : הצעת מחיר 


המועצה המקומית כסרא סמיע מבקשת בזאת הצעת מחיר עבור מכירת טנדר איסוזו 4X4  
דיזל טורבו , עלייה לכביש 01/2006 .

מחירון 38,500 ₪ .

מחיר מינימאלי 32,000 ₪ .


מועד אחרון להגשת הצעות ביום חמישי 07.04.2022 בשעה 12:00 במשרדי הח"מ .                                                                                                                  בכבוד רב
                                                                                                             מהדי נסראלדין
                                                                                                          מנכ"ל / גזבר המועצה 
 نشر :