מכרז מס' 17/2022 אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי – הארכה שלישית


פרסום מכרז מס' 17/2022 

 

אספקה וסריקה ארכיב רשותי דיגיטאלי – הארכה שלישית  

   

 

רשאים להשתתף מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום הקמת ארכיב דיגיטלי . 

 

עלות מכרז- 1,500 ₪  . 

 

רשאי כל אחד מהמציעים לפנות למועצה, לידי מר שלמה בן חיים , בדוא"ל: shlomo@sbhsa.co.il  שאלות הבהרה בכתב במסמךMS-Word  בלבד, במבנה שלהלן: 

 

מס"ד 

המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה 

פרק וסעיף רלוונטיים 

נוסח השאלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערבות בנקאית ע"ס 25,000 ₪ עד יום  31.08.2022 . 

 

מועד אחרון  להגשה יום חמישי 09.06.2022 בשעה 12:00 במזכירות המועצה . 

                                                                    

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה . 

  

מס'  טלפון  04-6166813,   04-6166804 .  

  

  

                                                                      בכבוד רב 

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן 

 

                                                                                                                    ראש המועצה 

نشر :