פרסום מכרז פומבי 06/2021– עו"ס במחלקת רווחה


מועצה מקומית כסרא-סמיע

פרסום מכרז פומבי 06/2021– כ"א

 

המועצה המקומית כסרא-סמיע מודיעה על משרה פנויה לתפקיד עו"ס במחלקת רווחה,

שיעור המשרה- 70% .

דירוג ודרגה: דירוג עו"ס (י-ח)

כפיפות: למנהל המחלקה.

1.    תיאור התפקיד :

-    מטפלת בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי , המשפחתי והחברתי , ע"י ייעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע . פועלת בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים .

-    מפתחת ומקיימת קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה ) .

-    משפרת מצבן של אוכלוסיות שבטיפולה באמצעות הפעלת תכניות אישיות , משפחתיות , קבוצתיות וקהילתיות .

-    מקיימת מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול .

-    מקיימת מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול .

-    מקיימת קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול .

-    נוקטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו .

-    מפעילה , מדריכה ומנחה עובדים סמך- מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבלה הכשרה מתאימה לכך ) .

-    מבצעת את עבודתה לפי תכנית עבודה , מתחילה ומסיימת טיפולים בצורה מבוקרת .

-    מנהלת רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווחת לממונים בכתב ובעל פה כנדרש .

-    משתתפת בוועדות , בדיונים , בהתאם להנחיות הממונים עליו .

 

2.    דרישות התפקיד : 

-  השכלה – תואר ראשון בעבודה סוציאלית ( B.A)

-  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

-  כישורים אישיים : יחסים בינאישיים , אמינות ומהימנות אישית , כושר התבטאות בכתב ובע"פ , כושר התמדה , ערנות ודריכות , כושר למידה . 

מועד אחרון להגשה  :  יום חמישי 08/12/2021   בשעה   14:00

את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור וטופס בקשה לעבודה ( מהמועצה), יש לשלוח במייל לכתובת:Kissra_samea@iula.org.il

בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה. מודגש בזאת כי הרשות שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעמה.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

המשך הפעלת התקן הנ"ל מותנה בקבלת תקציב ממשרד הרווחה (התקן זמני בלבד)

 

                                                                                                                  בכבוד רב

                                                                                                               יאסר ג'דבאן

                                                                                                      ראש מו"מ כסרא-סמיע

                                                                                                            כסרא-סמיע

نشر :