מכרז מס' 10/2022 - בעניין מתן תמיכות


מכרז מס' 10/2022  

 

 

בעניין מתן תמיכות  

 

 

המועצה מודיעה כי בכוונתה לתת תמיכות בשנת התקציב 2022 וזאת בכפוף לאישור התקציב . 

 

 

יודגש כי אין וודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה ואם כן מה שיעורו . 

 

רשאים להגיש בקשות תמיכה , אגודות ספורט שבתחום הרשות . 

 

 

בקשות יוגשו עד חמישי 03.03.2022 בשעה 12:00 . 

 

 

טפסי בקשה ניתן להשיג במשרדי המועצה . 

 

 

 

 

                                                                                                              בכבוד רב  

                                                                                                            יאסר ג'דבאן  

                                                                                                    ראש המועצה המקומית  

כסרא-סמיע  

نشر :