מכרז מס' 15/2022 – יועץ משפטי למועצה המקומית כסרא סמיע - הארכה


פרסום מכרז מס' 15/2022 – הארכה  

 

יועץ משפטי למועצה המקומית כסרא סמיע  

   

 

המועצה המקומית כסרא סמיע מזמינה בזאת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני של המועצה , בהתאם לדרישות המפורטות במכרז ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 02/2014 (נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית ) . 

 

עוה"ד יספק למועצה את כל האישורים המשפטים השוטפים והמיוחדים הדרושים למועצה, מכל סוג שהוא, הקשורים בעבודת המועצה ובסמכויותיה על פי דין, ובכלל זאת, בין היתר, השירותים המשפטיים המפורטים בחוזר המנכ"ל ובחוק הרשויות המקומיות (יועץ משפטי). 

 

המועמד נדרש להיות עורך דין, בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מ 10 שנים ובעל בקיאות וניסיון מוכר באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית או בתחום המשפט הציבורי, וזאת מבלי לגרוע מכלליות יתר התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.  

 

מועד אחרון להגשת מועמדות בצירוף כל המסמכים והאישורים הדרושים, הינו ביום
רביעי 06.07.2022 בשעה 12:00 לידי מנכ"ל / גזבר המועצה ו/או מי מטעמו . 

 

מסמכים מפורטים של המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מחלקת הגבייה במועצה המקומית בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00 תמורת סכום של 1,000 ₪ שלא יוחזרו .  

 

 

 מס'  טלפון  לבירורים 04-6166804 .  

   

                                                                      בכבוד רב 

 

                                                                                                                    יאסר ג'דבאן 

 

                                                                                                                    ראש המועצה 

نشر :