מכרז מס' 15/2023– הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה לשנת 2023/2024 

15 ביוני 2023 

 

לכבוד

פרסום חלבי

משרד פרסום בתקשורת ובעיתונים

 

 

שלום רב ,

 

 

הנדון : מכרז מס'  15/2023– הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה לשנת 2023/2024

           

 

המועצה המקומית כסרא-סמיע מזמינה בזה הצעת מחיר להסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה עפ"י התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים במסמכי המכרז של משרד החינוך.

 

ניתן לרכוש את המסמכים של המכרז במשרדי המועצה תמורת סכום של 500 ₪ .

 

רשאים להשתתף במכרז מי שרשום כדין כמשרד להסעות ו/או להובלות ובהתאם להנחיות משרד החינוך .

 

יש לצרף להצעה את כל המסמכים המצוינים בחומר המכרז המפורט לרבות ערבות בנקאית ע"ס
40,000 ₪ צמודה למדד המחירים לצרכן, תקפה עד
 06.10.2024 .

 

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום שלישי 11.07.2023  עד שעה 12:00  ע"י מסירה ביד בלבד.

 

מפגש לצורך הבהרות ייערך ביום חמישי 22.06.2023  בשעה 14:00 במחלקת חינוך.

 

 

חומר המכרז ניתן להשיג  במחלקת גבייה במועצה.

 

מס'  טלפון  04-6166804, 04-6166810.

 

           

                                                                                                                             בכבוד רב,

                                                    יאסר ג'דבאן                  

                                                                                                                        ראש המועצה המקומית

                                                                                    כסרא-סמיע

 

 

 

 

 

 

 

نشر :